अपघटनी अनपघटनी द्रावणे ओळखणे

अपघटनी अनपघटनी द्रावणे ओळखणे
0

अपघटनी अनपघटनी द्रावणे ओळखणे

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना विधुत अपघटनी-अनपघटनी द्रावणे ओळखणे चा प्रयोग करून त्याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/5/3/247495783a0f6fdcd1d86093fa1923de0255273629ca05b1c35b54c043c32.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune