शुद्धलेखनापूर्वी शुद्धोच्चार 03

शुद्धलेखनापूर्वी शुद्धोच्चार 03

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्धलेखना ची जागरूकता, प्रसार कसा करा याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/4/6/502dcca2211ef4fe9af4cb0fa8124c2367e1549708762afca8881f986f047.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune