बिंदू रेषा प्रतल भाग 03

बिंदू रेषा प्रतल भाग 03
0

बिंदू रेषा प्रतल भाग 03

या कार्यक्रमामध्ये बिंदू, रेषा आणि प्रतल चे गुणधर्म सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/a/c/5/34aee986012b2385d0cafc6b905b033277c9622600f782cee8f60b753e96c.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune