चौकोन रचना भाग 04

चौकोन रचना भाग 04
0

चौकोन रचना भाग 04

या कार्यक्रमामध्ये चौकोनची तीन बाजु आणि दोन कोण दिली असताना, चौकोन ची रचना करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/c/c/45182372e6351322fb24856387979500b8ac77752a2da34a4b8732930910d.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune