गणित 08

गणित 08

या कार्यक्रमामध्ये दोन अंकी दोन संख्या ची बेरीज या बाबत माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/5/6/902af94f1896f4d64deddc921716554893be724d448f5ff78a1ed822c9529.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune