सोपे विज्ञान 08

सोपे विज्ञान 08

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना वस्तु ला उष्णता दिले नंतर त्याचा मध्ये काय परिवर्तन होते हे प्रयोगा करून दाखिवली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune