गणितातल्या गमती 05

गणितातल्या गमती 05
0

गणितातल्या गमती 05

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/4/3/b626c2bfce28df85a022513e6a4b8e81f69453cec50fce6409cb30a2eef36.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune