गणितातल्या गमती 11

गणितातल्या गमती 11

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/b/c/823bbe53eec38855b31370f3d47bd87b304cbc883ce465fa2f43867ecba31.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune