गणित 03

गणित 03
0

गणित 03

या कार्यक्रमामध्ये शैक्षणिक साहित्यायांचा वापर करून एक आकडी अंकांची दोन अंकी बेरीज शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/f/a/4/26fa8bdb22c06634d666a7318d804d1ee9dd79e1f98b952f51a727c1e462a.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune