बंद खोक्यातील वस्तू ओळखणे

बंद खोक्यातील वस्तू ओळखणे
0

बंद खोक्यातील वस्तू ओळखणे

या कार्यक्रमामध्ये स्पर्श किंवा ज्ञानेद्रिंयांचा वापर करून, बंद खोक्यातील वस्तू ओळखणे या पध्दती द्वारे मुलांना शिक्षण देणे ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/8/3/7/6d1cb1f8e292c34d6e72d1fc8a275d40d30f0befebc1044c989643905fc98.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune