गणितातल्या गमती 02

गणितातल्या गमती 02

या कार्यक्रमामध्ये नाणी आणि नोटा चा वापर करून गुणाकार-भागाकार क्रिया करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune