चौकोन रचना भाग 03

चौकोन रचना भाग 03
0

चौकोन रचना भाग 03

या कार्यक्रमामध्ये कंपॉस पेटी चा वापर करून त्रिकोण आणि चौकोन ची रचना करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune