गणितातल्या गमती 03

गणितातल्या गमती 03
0

गणितातल्या गमती 03

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune