चला करू या योगासने 01

चला करू या योगासने 01

या कार्यक्रमामध्ये योगासनांचे फायदे, नियम आणि योगसन करण्या पूर्वी काही हालचाल ची कृती करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/5/5/6/00beb1ec20e2b7f86189845ca812e9b5e6beee23fd569725841ce2a03e8a7.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune