सोपे विज्ञान 07

सोपे विज्ञान 07
0

सोपे विज्ञान 07

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना घर्षणजन्य विधुत बळ ची कृती करून दाखविलेले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune