गणितातल्या गमती 01

गणितातल्या गमती 01
0

गणितातल्या गमती 01

या कार्यक्रमामध्ये नाणी आणि नोटा चा वापर करून बेरीज वजाबाकी, क्रिया करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune