गणित 07

गणित 07
0

गणित 07

या कार्यक्रमामध्ये दहा रुपयांचे नोटा आणि एक रुपयाची नाणी यांचा वापर करून बेरीज ची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune