सोपे विज्ञान 10

सोपे विज्ञान 10

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना विधुत प्रवाह चा प्रयोग करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune