चौकोन रचना भाग 02

चौकोन रचना भाग 02
0

चौकोन रचना भाग 02

या कार्यक्रमामध्ये चुकोणचे तीन बाजू आणि दोन कर्ण यांची लांबी दिली असताना, चौकोन ची रचना करून दाखिवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune