ब्राइन बुवयंचय

ब्राइन बुवयंचय
0

ब्राइन बुवयंचय

या कार्यक्रमा मध्ये अंड्याचा तरंगणेचा आणि बुडणे चा प्रयोग करून दाखवले आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta