सोपी चित्रकला 03

सोपी चित्रकला 03
0

सोपी चित्रकला 03

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी चौकोन आणि आयात पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/7/e/901ad1247416f5af651df319053db99021b5021fb4f2795166de7302dd1f8.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune