गणितातल्या गमती 12

गणितातल्या गमती 12
0

गणितातल्या गमती 12

या कार्यक्रमामध्ये विभिन्न युक्ती चा वापर करून गणितातल्या, गमती जमती ची क्रिया करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/e/3/5/301d79ad9e36c80dc8a62a7d57d7f3db5f653adf86fda6b6194aba26f221b.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune