एन्वलोप टेट्रैडड्रोन

एन्वलोप टेट्रैडड्रोन
0

एन्वलोप टेट्रैडड्रोन

या कार्यक्रमात जुन्या एन्वलोप पासून चतुर्थांशफलक बाणवनेची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/7/5/307172bfc5474085cbed1d3db7a95438cd0acbab77d364c08f5e052431bf3.webm

License: None
Source: Arvind Gupta