बिंदू रेषा प्रतल भाग 01

बिंदू रेषा प्रतल भाग 01

या कार्यक्रमामध्ये बिंदूचा वापर करून भूमिती आकृती रेषा बनावणे शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/b/0/66e8e1f4d3e02eb6aac2f4778d6eeaff2aa846a178ffcb1ef6e8322a4e889.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune