संख्याज्ञान 03

संख्याज्ञान 03
0

संख्याज्ञान 03

या कार्यक्रमामध्ये दोन अंकी संख्यांची तुलना ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/e/d/2745930d3e4cce9b5761931c0e8f8ee8688aa34bf16cd28c87a3fc4eb259c.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune