बिंदू रेषा प्रतल भाग 02

बिंदू रेषा प्रतल भाग 02
0

बिंदू रेषा प्रतल भाग 02

या कार्यक्रमामध्ये बिंदू आणि रेषा चे गुणधर्म सांगून रेषा चा वापर करून समांतर, असमांतर रेषा आणि रेषा खण्ड बनावणे शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/6/2/7/d5148beabf16cfee5a9ff4117395322a752be0f666faae4a62db35972a918.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune