सोपे विज्ञान 09

सोपे विज्ञान 09
0

सोपे विज्ञान 09

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रयोगा करून हवा चा दाब संकल्पना सांगितली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune