गणित 04

गणित 04
0

गणित 04

या कार्यक्रमामध्ये विभिद वस्तुंचा वापर करून एक अंकांची बेरीज शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/6/c/8/73fda911a1fab9395d4cdf7222792d44c78081bb57c1662d08cc18c07ff8b.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune