का आणि कसे 04

का आणि कसे 04
0

का आणि कसे 04

या कार्यक्रमामध्ये घडयाळात मानके का असतात याची माहितीत दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/9/d/459d5b5b12b5488af7b793dc4bf8a5c6c6d6a20726db6c8731b47d64fe928.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune