चौकोन रचना भाग 01 #0

चौकोन रचना भाग 01

या कार्यक्रमामध्ये भूमिती रचना, चौकोन ची रचना करून दाखिवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/9/9/a/34c7e97423d548c83f7e899fb5ae1f7ae188c351c693dc0063a45636b939b.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune